Iedere dag wordt duidelijker hoe groot de impact van het coronavirus zal zijn op het bedrijfsleven en onze economie in het algemeen. Werknemers die wegens ziekte of quarantaine niet ingezet kunnen worden, omzetverlies door verminderde afname van de productie of zelfs volledige stopzetting van de activiteit zijn geen uitzonderingen meer, vaak met liquiditeits- en cashproblemen tot gevolg.

Om de ondernemingen bij te staan, heeft de overheid een aantal steunmaatregelen ingeroepen. Bij KMG volgen we deze maatregelen van dichtbij op en willen wij onze klanten zoveel mogelijk begeleiden in deze moeilijke periode. Het is onze doelstelling om elk van jullie zo goed als mogelijk te informeren over deze verschillende maatregelen.

Indien je vragen hebt, of eens met ons wil afstemmen of een bepaalde maatregel voor jouw onderneming van toepassing is, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Binnen onze kantoren maken wij een databank op met alle relevante informatie. Onze collega Tina zal de aanspreek- en referentiepersoon zijn voor deze materie. Stuur gerust je vragen door naar tina.pelgrims@kmgonline.be.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de maatregelen die de overheid intussen in het leven geroepen heeft. Deze maatregelen worden nog dagelijks aangevuld.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

 

Werknemers die vastzitten in quarantaine of in het buitenland, het stilvallen van de productie waardoor je niet al je personeel nog kan inzetten, de volledige sluiting van je onderneming, … . Al deze gevallen maken het mogelijk om je personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te plaatsen.

De werkgever die overmacht inroept moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Verder moet de werkgever ook een schriftelijke aanvraag indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door het coronavirus.

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt tem 30/06/2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon (met een maximum van 2.754,56 euro).

Voor meer informatie inzake de aanvraag van deze tijdelijke werkloosheidsuitkering verwijzen wij je naar de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24. Twijfel in geen geval om onze hulp in te roepen.

Opgelet, je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer niet aanwezig kan zijn omwille van de opvang van zijn kinderen.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

 

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 kan je een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen RSZ. Je kan de schuld maandelijks aflossen waardoor de terugvordering via dwangbevel en de daaraan verbonden gerechtskosten vermeden worden.

Het formulier voor de aanvraag van het afbetalingsplan kan je terugvinden op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Betalingsplan BTW, bedrijfsvoorheffing, personen-&vennootschapsbelasting

 

Als je kan aantonen dat de betalingsmoeilijkheden van je onderneming verband houden met het coronavirus, kan je voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting de aflossingen spreiden tem 30 juni 2020.

De aanvraag moet ingediend worden bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Het formulier voor de aanvraag van een afbetalingsplan kan je terugvinden op: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten kan er vermindering van sociale bijdragen aangevraagd worden. Hier wordt de weerslag van de corona-epidemie als bewijs voor de vermindering aanvaard. De gemotiveerde aanvraag dient ingediend te worden bij je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

 

Zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die betalingsmoeilijkheden hebben ten gevolge van de corona-epidemie kunnen uitstel van betaling of vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen.

Er kan uitstel van betaling aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van het 1e en 2e kwartaal 2020. De aanvraag voor het uitstel van de bijdragen voor het 1e kwartaal 2020 dient te gebeuren vóór 31/03/2020. Voor de bijdragen van het 2e kwartaal dient de aanvraag te gebeuren vóór 15/06/2020.

Het uitstel zal verleend worden tot 31/03/2021 voor bijdragen 1e kwartaal 2020 en tot 30/06/2021 voor bijdragen 2e kwartaal 2020.

Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen en hun sociale bijdragen niet langer kunnen betalen, kunnen ook gebruik maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. De aanvraag voor 1e en 2e kwartaal 2020 kan pas ingediend worden na de ontvangst van de betalingsuitnodiging van het 2e kwartaal 2020.

Voor deze kwartalen worden er geen pensioenrechten opgebouwd. Binnen een periode van 5 jaar kunnen deze kwartalen echter wel geregulariseerd worden.

Hinderpremie

 

Om het inkomensverlies voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners deels te compenseren is er een premie ingevoerd van 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Wanneer de zaak na 21 dagen nog steeds gesloten moet blijven, hebben ze recht op een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, krijgen een premie van 2.000 euro toegekend. Ook hier is er een bijkomende premie van 160 euro per dag mogelijk wanneer de sluiting langer duurt dan 21 dagen.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

 

Stel dat je als zelfstandige een tijdlang genoodzaakt bent om je activiteit stop te zetten, dan kan je gebruik maken van het overbruggingsrecht. Om die moeilijke periode te overbruggen kan er tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen worden.

Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Het moet gaan om een zelfstandige in hoofdberoep, die ook de 3 voorgaande kwartalen zelfstandige in hoofdberoep was.
  • Er is geen enkele beroepsactiviteit meer.
  • Bij het uitoefenen van de activiteit moet er persoonlijk en direct contact met klanten zijn.
  • De onderbreking moet langer dan 1 week duren.

De uitkering wordt berekend in functie van het aantal periodes van 7 opeenvolgende dagen van onderbreking. Maximaal 12 maanden lang ontvang je een financiële uitkering. Hoeveel dat precies is, hangt van je gezinssituatie af:

  • Zonder gezinslast: 1.266,37 euro per maand
  • Met gezinslast: 1.582,46 euro per maand

Een aanvraag voor het overbruggingsrecht dient gericht te worden aan je sociaal verzekeringsfonds.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Onroerende voorheffing

 

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden uitgesteld tot september, bedrijven krijgen tot eind november om te betalen.

Waarborglening

 

Er wordt 100 miljoen uitgetrokken voor crisiswaarborgen waardoor ondernemingen ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen inzake investeringskredieten en werkkapitaal. 

Subsidies sportevenementen

 

Evenementen die een subsidie gekregen hebben zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook wanneer het evenement afgeschaft wordt.

Toerisme

 

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme.