Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat en activiteiten die behoren tot de vleessector ter voorkoming van fraude en sociale dumping op werven.

Het gaat om de registratie van:

  • iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op een werkplaats waarvan de totale kost gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro (sinds 1 januari 2016), en
  • iedereen die activiteiten uitvoert in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Via Checkinatwork (CIAW) registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. Dit gebeurt doordat zij zich vóór aankomst op de werkplaats in het systeem aanmelden, dus alvorens de werf te betreden. Het systeem registreert wie, op welk moment, en op welke plaats, aanwezig is.

Wie doet de aangifte Checkinatwork?

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken, als bij de persoon die het werk doet. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet, en beide partijen kunnen controleren of de registratie gebeurd is.

De werkgever is daarbij verantwoordelijk voor de registratie van zijn eigen werknemers. De zelfstandigen zijn in principe verantwoordelijk voor hun eigen registratie.

Wie moet geregistreerd worden?

Het gaat onder meer om alle personen die werken uitvoeren op de werkplaats : arbeiders, zelfstandigen, actieve vennoten die zelf werken uitvoeren, interim-arbeiders en stagiairs enz. Ook buitenlanders vallen onder de verplichting.

Wanneer moet de registratie gebeuren?

De registratie gebeurt vooraleer de persoon aan het werk gaat, en moet dagelijks en voor elke werkdag gebeuren. Gemakshalve laat het systeem toe om tot maximaal 36 dagen op voorhand te registreren. De registratie zelf is heel flexibel. Er zijn vier verschillende kanalen die u kunt afwisselen zoals u wenst.

  1. De onlinedienst via desktop
  2. De mobiele onlinedienst
  3. De webservice
  4. De gateway

Naleving van de wetgeving !

De niet naleving van de wetgeving wordt zwaar gesanctioneerd. U heeft er dus alle belang bij om uw eigen personeel correct te melden, maar ook contractuele afspraken te maken met uw onderaannemer(s). Een gewone mondelinge waarschuwing, of eenzijdige e-mail volstaat dus niet.

Voor meer informatie omtrent de registratie kunt u terecht bij ons team van KMG boekhouding of op de website van de RSZ, dewelke veel antwoorden biedt aan de hand van een gedetailleerd document. Surf naar: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/documents/pdf/vragen_aanwezigheidsregistratie_NL.pdf